Treść strony

Zamówienia publiczne 2020

Plan postępowań o udzielenie zamówień jakie Podlaski Instytut Kultury przewiduje przeprowadzić w 2020r.

Zamówienia o wartości powyżej progów określonych przepisami ustawy – Prawo zamówień publicznych

POSTĘPOWANIA W 2020 r.

Nazwa nadana zamówieniu

Tryb udzielenia zamówienia 
oraz sygnatura dokumentacji

Informacje o postępowaniu

Przebudowa i remont zabytkowej kamienicy
Podlaskiego Instytutu Kultury w Białymstoku
przy ul. Jana Kilińskiego 8

 

Przetarg nieograniczony
A.26.69.2020

 

Ogłoszenie o zamówieniu (PDF, 395.2KB)

SIWZ (PDF, 408.8KB)

Zał. Nr 1 do SIWZ dokumentacja projektowa, specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót, przedmiary (plik ZIP – 1,6 GB) (ZIP, 1.5GB)

Zał. Nr 2 do SIWZ Istotne postanowienia przyszłej umowy (PDF, 214.4KB)

Zał. Nr 3 do SIWZ formularz ofertowy (DOCX, 21.6KB)

Zał. Nr 4 do SIWZ wzór oświadczenia o braku podstaw do wykluczenia (DOC, 38KB)

Zał. Nr 5 do SIWZ wzór oświadczenia o spełnianiu warunków udziału (DOC, 34KB)

Zał. Nr 6 do SIWZ wzór oświadczenia o przynależności do grupy kapitałowej (DOCX, 18.3KB)

Zał. Nr 7 do SIWZ wykaz osób, które będą wykonywać zamówienie (DOCX, 19KB)

Zał. Nr 8 do SIWZ wykaz zrealizowanych robót budowlanych (DOCX, 18.3KB)

Zał. Nr 9 do SIWZ wzór zobowiąznaia do oddania do dyspozycji niezbędnych zasobów (DOCX, 18.5KB)

Pytania i odpowiedzi 08.09.2020 (DOC, 130KB)

Karta gwarancyjna (DOCX, 33.5KB)

Pytania i odpowiedzi 11.09.2020 (DOCX, 100.8KB)

Informacja z otwarcia ofert (DOC, 42KB)

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty (DOCX, 22.9KB)

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia (PDF, 90.9KB)