Treść strony

Strategia rozwoju PIK

Nasz zespół wspólnie wypracował kierunki rozwoju instytucji – wizję, do realizacji której chcemy dążyć. Pomogli nam w tym eksperci: Grzegorz Jędrek – specjalista z zakresu budowania marek lokalnych oraz Joanna Ciesielka – managerka projektów. W trakcie prac nad strategią wyznaczyliśmy trzy obszary, które leżą w centrum zainteresowań naszej instytucji:

Kultura ludowa

Rozumiana bardzo szeroko jako sposób na podtrzymanie tradycji i tożsamości regionu przy jednoczesnym nacisku na praktyczne wykorzystanie jej elementów w życiu codziennym zarówno na poziomie kultury materialnej (wzornictwo, materiały graficzne, rejestracje utworów), jak i kultury niematerialnej (zwyczaje, rytuały).

Kultura amatorska

Ten obszar skupia się na założeniu, że każdy mieszkaniec regionu jest twórcą kultury i jako taki powinien zostać doceniony. Kultura i twórczość własna jest traktowana jako ważny element życia ludzkiego nie tylko na poziomie odbioru, ale także jako spełnienie wizji człowieka, który realizuje swoje zdolności poprzez aktywność kulturalną. Szczególnie ważne są tu osoby, które chcą się rozwijać w najróżniejszych dziedzinach. Działania w tym obszarze zakładają, że część z tych osób stanie się profesjonalnymi twórcami kultury i należy je w tych dążeniach wspierać. Zdecydowana większość będzie jednak aktywnie uczestniczyć w tworzeniu kultury wyłącznie dla własnej satysfakcji, korzystając z pomocy
i szerokiej oferty PIK.

Sieciowanie i wsparcie instytucji regionu 

Wiele instytucji kultury, wielu animatorów i edukatorów kultury mierzy się z dokładnie tymi samymi problemami, ale często muszą rozwiązywać je samodzielnie. Podlaski Instytut Kultury ma ambicję bycia platformą, swego rodzaju łącznikiem, który ułatwia dzielenie się doświadczeniami, rozwiązaniami problemów i dobrymi praktykami.

Chcemy, aby  Podlaski Instytut Kultury był rozpoznawany jako główny promotor motywów ludowych we współczesnej kulturze, instytucja specjalizująca się we wsparciu kultury amatorskiej i kojarzona ze swoimi wychowankami, którzy rozwinęli  karierę. W regionie Instytut powinien być postrzegany jako partner, który wnosi wysokie standardy i pilnuje interesów ludzi kultury, dostarcza im satysfakcji z pracy i proponuje metody rozwiązywania problemów zawodowych.

To ambitne plany, przed nami dużo pracy. Liczymy na życzliwość i wsparcie wszystkich naszych odbiorców i partnerów.