RODO

Informacja Administratora – zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, zwanego dalej RODO

 

Informujemy, że:

  1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Podlaski Instytut Kultury w Białymstoku (zwany dalej PIK), ul. Kilińskiego 8, 15-089 Białystok, NIP: 5421007120, REGON: 000276877, tel. 85 740-37-10, pik@pikpodlaskie.pl, pikpodlaskie.pl .
  2. Administrator, zgodnie z art. 37 ust. 1 lit. a) RODO, powołał Inspektora Ochrony Danych, z którym może się Pani/Pan kontaktować za pomocą poczty elektronicznej pod adresem: iod@pikpodlaskie.pl.
  3. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu wykonywania statutowej i ustawowej działalności PIK jako samorządowej instytucji kultury, działającej na podstawie Statutu PIK w Białymstoku, a także na podstawie ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej. W szczególnych sytuacjach, gdy przetwarzanie Pani/Pana danych nie będzie wynikało z przepisów prawa zostaniecie Państwo poproszeni o wyrażenie dobrowolnej zgody na przetwarzanie dotyczących Państwa danych osobowych. Niezależnie od podstawy prawnej przetwarzania Administrator gwarantuje, że Państwa dane są przetwarzane w minimalnym zakresie umożliwiającym realizację ściśle określonego celu.
  4. Pani/Pana dane osobowe, w ściśle określonych sytuacjach, na podstawie przepisów prawa lub podpisanych umów powierzenia do przetwarzania i z zachowaniem wysokich standardów bezpieczeństwa, mogą zostać ujawniane osobom upoważnionym przez Administratora, podmiotom upoważnionym na podstawie przepisów prawa, podmiotom prowadzącym działalność bankową, operatorowi pocztowemu lub kurierowi oraz podmiotom realizującym archiwizację, obsługę informatyczną i teleinformatyczną. Ponadto w zakresie stanowiącym informację publiczną dane będą ujawniane każdemu zainteresowanemu taką informacją lub publikowane w BIP PIK.
  5. Przysługuje Pani/Panu, w zależności od charakteru przetwarzania, prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz prawo żądania ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do sprzeciwu, prawo do przenoszenia danych, a także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Dodatkowo w przypadku, gdy podstawą przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest Pani/Pana dobrowolna zgoda, przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia wyrażonej zgody w dowolnym momencie.
  6. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych, w zależności od ściśle określonego celu przetwarzania, może być wymogiem ustawowym lub umownym lub warunkiem zawarcia umowy.
  7. Państwa dane osobowe nie będą wykorzystywane do zautomatyzowanego podejmowania decyzji ani profilowania, o którym mowa w art. 22 RODO.

 

Szczegółowe informacje dotyczące: podstaw prawnych i celu przetwarzania Państwa danych osobowych, odbiorcach danych, okresu ich przechowywania, przysługujących Państwu praw, ewentualnym obowiązku lub dobrowolności ich podania oraz potencjalnych konsekwencjach niepodania danych, będą Państwu przekazywane przez komórkę merytoryczną Podlaskiego Instytutu Kultury w Białymstoku.