Treść strony

RODO

OGÓLNA KLAUZULA DOTYCZĄCA OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH

Mając na uwadze postanowienia rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Ogólne rozporządzenie o ochronie danych), (Dz. Urz. UE. L z 2016 r. Nr 119, str. 1), zwanym dalej: RODO, informujemy:

I. Administrator danych osobowych
Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Podlaski Instytut Kultury w Białymstoku mieszczący się przy ul. Jana Kilińskiego 8, 15-089 Białystok, NIP: 5421007120, REGON: 000276877, numer tel.: (85) 740 37 10, www.pikpodlaskie.pl.

II. Inspektor Ochrony Danych
Wyznaczyliśmy Inspektora Ochrony Danych, z którym może się Pani/Pan skontaktować w sprawach ochrony swoich danych osobowych przez e-mail: iod@pikpodlaskie.pl lub pisemnie na adres naszej siedziby, wskazany w pkt I.

III. Cele i podstawy przetwarzania danych osobowych
Dane osobowe przetwarzane będą jedynie w niezbędnym stopniu celem wykonania zadań ustawowych oraz statutowych przez Podlaski Instytut Kultury. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych, w zależności od niezbędnego celu przetwarzania danych, może wynikać z postanowień ustawy lub umowy albo stanowić warunek zawarcia stosunku zobowiązaniowego.
Podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest w szczególności:
1. Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, w tym 6 ust. 1 lit a) b), c) i e).
2. Ustawa z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz. U. z 2020 r. poz. 194 ze zm.).
3. Ustawa z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2019 r., poz. 1781 ze zm.).
4. Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2018 r., poz. 2096 ze zm.).
5. Ustawa z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. z 2019 r., poz. 1429 ze zm.).
6. Ustawa z dnia 11 lipca 2014 r. o petycjach (Dz. U. z 2018 r., poz. 870 ze zm.).
7. Ustawa z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (Dz. U. z 2019 r. poz. 553 ze zm.).

IV. Okres przechowywania danych
Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny na potrzeby realizacji ustawowych i statutowych zadań Podlaskiego Instytutu Kultury, obrony roszczeń oraz zadań wynikających z ustaw szczególnych, w tym ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (Dz. U. z 2019 r. poz. 553 ze zm.) oraz zgodnie z wewnętrznymi instrukcjami Administratora.

V. Odbiorcy danych
Dostęp do Pani/Pana danych osobowych będzie przysługiwał wyłącznie tym pracownikom Administratora, którym udzielono stosownego upoważnienia do przetwarzania danych osobowych. Pani/Pana dane osobowe mogą zostać przekazane podmiotom, z którymi administrator danych osobowych zawarł umowę powierzenia przetwarzania danych osobowych. W sytuacji, gdy Podlaski Instytut Kultury okaże się podmiotem niewłaściwym do rozpatrzenia Pani/Pana sprawy, dane zostaną udostępnione do podmiotu właściwego do jej rozpatrzenia, zgodnie z przepisami prawa powszechnie obowiązującego.

VI. Prawa osób, których dane dotyczą
W odniesieniu do danych przetwarzanych w celu realizacji zadań statutowych i zadań ustawowych, przysługuje Pani/Panu:
1. Prawo dostępu do treści swoich danych.
2. Prawo sprostowania danych lub usunięcia danych (jeśli w danym przypadku przysługuje).
3. Ograniczenia przetwarzania.
4. Prawo wniesienia sprzeciwu (o ile w danym przypadku przysługuje).
5. Prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania (jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody), którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
Każde z w/w żądań zostanie rozpatrzone zgodnie z RODO.

VII. Prawo do skargi do organu nadzorczego
Przysługuje Panu/Pani prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych (Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa), gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy Rozporządzenia RODO.

VIII. Inne informacje
1. Pani/Pana dane osobowe nie będą podlegały profilowaniu.
2. Podanie danych osobowych w oparciu o przepisy prawa jest obligatoryjne.
Podanie danych osobowych w zakresie szerszym niż wynikający z przepisów prawa jest dobrowolne na podstawie pisemnej zgody.
3. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do odbiorcy w państwie trzecim lub organizacji międzynarodowej.
4. Celem uzyskania szczegółowych informacji prosimy o kontakt z Administratorem.


  1. Kandydaci do pracy – Obowiązek informacyjny (DOCX, 96.2KB)
  2. Monitoring – Obowiązek informacyjny (DOCX, 98.5KB)
  3. Ponowne wykorzystanie informacji – Obowiązek informacyjny (DOCX, 97.7KB)
  4. Praktykanci, stażyści – Obowiązek informacyjny (DOCX, 97.1KB)
  5. Wnioski i Skargi – Obowiązek informacyjny (DOCX, 97.4KB)