Treść strony

RODO

Inspektor Ochrony Danych: dr Mateusz Olchanowski

Dane do kontaktu: iod@pikpodlaskie.pl


Informacja Administratora – zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, zwanego dalej RODO

Informujemy, że:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Podlaski Instytut Kultury w Białymstoku (zwany dalej PIK), ul. Jana Kilińskiego 8, 15-089 Białystok, NIP: 5421007120, REGON: 000276877, tel. 85 740-37-10, pik@pikpodlaskie.pl, pikpodlaskie.pl.
 2. Administrator, zgodnie z art. 37 ust. 1 lit. a) RODO, wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym może się Pani/Pan kontaktować za pomocą poczty elektronicznej pod adresem: iod@pikpodlaskie.pl.
 3. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu wykonywania statutowej i ustawowej działalności PIK jako samorządowej instytucji kultury, działającej na podstawie Statutu PIK w Białymstoku, a także na podstawie ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej. W szczególnych sytuacjach, gdy przetwarzanie Pani/Pana danych nie będzie wynikało z przepisów prawa zostaniecie Państwo poproszeni o wyrażenie dobrowolnej zgody na przetwarzanie dotyczących Państwa danych osobowych. Niezależnie od podstawy prawnej przetwarzania Administrator gwarantuje, że Państwa dane są przetwarzane w minimalnym zakresie umożliwiającym realizację ściśle określonego celu.
 4. Pani/Pana dane osobowe, w ściśle określonych sytuacjach, na podstawie przepisów prawa lub podpisanych umów powierzenia do przetwarzania i z zachowaniem wysokich standardów bezpieczeństwa, mogą zostać ujawniane osobom upoważnionym przez Administratora, podmiotom upoważnionym na podstawie przepisów prawa, podmiotom prowadzącym działalność bankową, operatorowi pocztowemu lub kurierowi oraz podmiotom realizującym archiwizację, obsługę informatyczną i teleinformatyczną. Ponadto w zakresie stanowiącym informację publiczną dane będą ujawniane każdemu zainteresowanemu taką informacją lub publikowane w BIP PIK.
 5. Przysługuje Pani/Panu, w zależności od charakteru przetwarzania, prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz prawo żądania ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do sprzeciwu, prawo do przenoszenia danych, a także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Dodatkowo w przypadku, gdy podstawą przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest Pani/Pana dobrowolna zgoda, przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia wyrażonej zgody w dowolnym momencie.
 6. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych, w zależności od ściśle określonego celu przetwarzania, może być wymogiem ustawowym lub umownym lub warunkiem zawarcia umowy.
 7. Państwa dane osobowe nie będą wykorzystywane do zautomatyzowanego podejmowania decyzji ani profilowania, o którym mowa w art. 22 RODO.

Szczegółowe informacje dotyczące: podstaw prawnych i celu przetwarzania Państwa danych osobowych, odbiorcach danych, okresu ich przechowywania, przysługujących Państwu praw, ewentualnym obowiązku lub dobrowolności ich podania oraz potencjalnych konsekwencjach niepodania danych, będą Państwu przekazywane przez komórkę merytoryczną Podlaskiego Instytutu Kultury w Białymstoku.


Klauzula informacyjna: monitoring

Informujemy, iż w Podlaskim Instytucie Kultury funkcjonuje monitoring. W związku z art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej „RODO”), informujemy, iż:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych pochodzących z monitoringu jest Podlaski Instytut Kultury w Białymstoku (zwany dalej PIK), ul. Jana Kilińskiego 8, 15-089 Białystok, NIP: 5421007120, REGON: 000276877, tel. 85 740-37-10, pik@pikpodlaskie.pl, pikpodlaskie.pl
 2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych (dr Mateusz Olchanowski) jest możliwy pod adresem poczty elektronicznej: iod@pikpodlaskie.pl
 3. Pani/Pana dane przetwarzane będą w celu zapewnienia bezpieczeństwa zakładu pracy, ochrony mienia oraz zachowania w tajemnicy informacji, których ujawnienie mogłoby narazić Administratora na szkodę, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w związku art. 22² § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz.U.2018.917 t.j. z dnia 2018.05.16). Celem monitoringu jest także zapewnienie bezpieczeństwa osób przebywających na terenie administratora art. 6 ust. 1 lit. e RODO.
 4. Dane nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani organizacji międzynarodowej.
 5. Pani/Pana dane osobowe będą zarejestrowane w formie elektronicznej w postaci obrazu z monitoringu wizyjnego oraz przechowywane przez okres nie dłuższy niż 30 dni od dnia nagrania, a w przypadku, gdy nagranie jest lub może być dowodem w postępowaniu prowadzonym na podstawie obowiązującego prawa – przez okres niezbędny, wynikający z przepisów prawnych.
 6. Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO). Organem nadzorczym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Przysługuje Pani/Panu również prawo dostępu do swoich danych osobowych.
 7. W oparciu o tak przetwarzane dane osobowe Administrator Danych Osobowych nie będzie podejmował zautomatyzowanych decyzji, w tym decyzji będących wynikiem profilowania. (Profilowanie oznacza dowolną formę zautomatyzowanego przetwarzania danych osobowych, które polega na wykorzystaniu danych osobowych do oceny niektórych czynników osobowych osoby fizycznej, w szczególności do analizy lub prognozy aspektów dotyczących efektów pracy tej osoby fizycznej, jej sytuacji ekonomicznej, zdrowia, osobistych preferencji, zainteresowań, wiarygodności, zachowania, lokalizacji lub przemieszczania się).

 


Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych w celach związanych z ponownym wykorzystywaniem informacji sektora publicznego (PDF, 93.3KB)

Klauzula informacyjna dotycząca realizacji umów, reprezentacji (PDF, 89.7KB)

Obowiązek informacyjny – osoby zatrudnione na podstawie umów cywilnoprawnych (PDF, 94.6KB)

Obowiązek informacyjny – pracownik (PDF, 100.5KB)

Obowiązek informacyjny – rekrutacja osoby mającej podjąć pracę lub współpracę (PDF, 97.4KB)

Obowiązek informacyjny – skargi, wnioski (PDF, 85.8KB)

Obowiązek informacyjny – stażyści i praktykanci (PDF, 94.2KB)

Obowiązek informacyjny w stosunku do osób korzystających z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych (PDF, 105.8KB)