Treść strony

Regulamin internetowej sprzedaży biletów

Regulamin internetowej sprzedaży biletów

§ 1
Postanowienia ogólne

 1. Niniejszy Regulamin określa zasady internetowej sprzedaży biletów przez Podlaski Instytut Kultury z siedzibą w Białymstoku przy Jana Kilińskiego 8, 15-089 Białystok, wpisany pod numerem 8 do rejestru instytucji kultury prowadzonego przez Województwo Podlaskie, NIP: 5421007120, (zwanym dalej „PIK”) na wydarzenia artystyczne organizowane lub współorganizowane przez PIK, przy wykorzystaniu informatycznego systemu internetowej sprzedaży biletów dostępnego za pośrednictwem Portalu.
 2. PIK zapewnia prawidłowe korzystanie z Portalu. W sprawach związanych z obsługą techniczną i infrastrukturą Portalu, kontakt z PIK odbywa się przez pocztę elektroniczną: online@pikpodlaskie.pl. PIK udziela odpowiedzi na maile do 7 dni roboczych.
 3. Kupujący jest zobowiązany do przestrzegania obowiązujących przepisów prawa i postanowień Regulaminu. Korzystanie z Portalu jest jednoznaczne z akceptacją Regulaminu.
 4. Regulamin jest dostępny na stronie internetowej PIK pod adresem https://pikpodlaskie.pl/regulamin-internetowej-sprzedazy-biletow/ i wchodzi w życie z dniem jego opublikowania.

§ 2
Definicje

 1. PIK – podmiot prowadzący i zarządzający Portalem, tj.: Podlaski Instytut Kultury z siedzibą w Białymstoku przy Jana Kilińskiego 8, 15-089 Białystok, wpisany pod numerem 8 do rejestru instytucji kultury prowadzonego przez Województwo Podlaskie, NIP: 5421007120, (zwany dalej „PIK”).
 2. Kupujący – podmiot korzystający z Portalu, który wyraża wolę zakupu biletu oferowanego przez PIK za pośrednictwem Portalu www.pikpodlaskie.pl.
 3. Regulamin – niniejszy regulamin.
 4. Portal – strona internetowa dostępna pod adresem www.pikpodlaskie.pl wraz z system internetowym służącym do zawierania umowy sprzedaży.
 5. Serwis – serwis internetowy prowadzony przez PayU pod adresem strony internetowej www.payu.pl, którego właścicielem jest PayU S.A. z siedzibą w Poznaniu, 60-166 Poznań, przy ul. Grunwaldzkiej 186, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Poznaniu – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000274399, NIP 779-23-08-495.
 6. Transakcja – wpłata pieniężna Kupującego dokonana za pośrednictwem Serwisu za bilet nabyty poprzez stronę internetową www.pikpodlaskie.pl
 7. RODO – Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych) (dalej jako: „RODO”).
 8. Ustawa o prawie konsumenta – ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. z 2020 r. poz. 287)

§ 3
Zasady i warunki korzystania z Portalu

 1. PIK zobowiązuje się do świadczenia usługi drogą elektroniczną w zakresie i na zasadach określonych w Regulaminie.
 2. Warunkiem skorzystania z Portalu jest:
  • zaakceptowanie niniejszego Regulaminu przez Kupującego poprzez zaznaczenie widocznego na ekranie pola,
  • posiadanie komputera lub urządzenia mobilnego z dostępem do sieci Internet i poprawnie skonfigurowanej przeglądarki internetowej.
  • posiadanie poczty elektronicznej (e-mail).
 1. Kupujący jest zobowiązany do korzystania z Portalu zgodnie z przepisami prawa oraz Regulaminem, w sposób niezakłócający jego funkcjonowanie oraz do nieprzekazywania treści zabronionych przez przepisy prawa.
 2. Prawa i obowiązki PIK
  • PIK ma prawo do odwołania wydarzenia w każdej chwili.
  • PIK nie ponosi odpowiedzialności za skutki podania przez Kupującego nieprawdziwych lub błędnych danych w formularzu zamówienia.
  • PIK nie ponosi odpowiedzialności za zakłócenia transmisji danych w trakcie dokonywania zakupu biletu.
 1. Prawa i obowiązki Kupującego:
  • Kupujący może sprawdzić status realizacji zamówienia za pośrednictwem poczty elektronicznej.
  • Kupujący może wydrukować bilet po potwierdzeniu realizacji zamówienia za pośrednictwem poczty elektronicznej lub może okazać bilet w formie elektronicznej na urządzeniu mobilnym przy wejściu na wydarzenie. Bilet posiada unikatowy numer i kod QR, który będzie użyty do weryfikacji w momencie wejścia na wydarzenie.
 1. Kod QR ważny jest tylko podczas pierwszego skanowania i tylko na dane wydarzenie. PIK nie ponosi odpowiedzialności w przypadku udostępnienia kodu QR osobom trzecim. PIK zastrzega sobie prawo odmowy wstępu na wydarzenie osobom posiadającym ten sam bilet.
 2. Bilet traci ważność z momentem skasowania lub zakończenia wydarzenia. Kupujący nie ma prawa do zwrotu biletu ani do zamiany biletu na inny termin lub inne wydarzenie po rozpoczęciu wydarzenia.

§ 4
Zasady sprzedaży biletów

 1. Umowa sprzedaży pomiędzy Kupującym a PIK zostaje zawarta po spełnieniu poniższych warunków: Złożenia przez Kupującego zamówienia on-line poprzez:
  • wybór wydarzenia,
  • wybór liczby biletów za pomocą przycisku „Kup bilet”,
  • podanie danych wskazanych w formularzu zamówienia (imię i nazwisko/firma, telefon, e-mail, adres, kraj),
  • sprawdzenie poprawności danych wpisanych w formularzu zamówienia,
  • potwierdzenie dokonania zamówienia poprzez naciśnięcie widocznego na ekranie – przycisku „Kupuję i płacę”,
  • otrzymanie drogą elektroniczną potwierdzenia przyjęcia zamówienia przez PIK.
 1. Uiszczenia przez Kupującego zapłaty elektronicznym przelewem bankowym, kartą kredytową/debetową lub z wykorzystaniem kodu BLIK.
 2. Otrzymania przez Kupującego potwierdzenia realizacji transakcji, tj.: odebrania biletu wysłanego przez PIK na adres poczty elektronicznej Kupującego w formie PDF, niezwłocznie po otrzymaniu potwierdzenia płatności za bilet. W przypadku braku wiadomości w głównym folderze konta pocztowego, PIK zaleca sprawdzenie folderu „spam” oraz pozostałych folderów.
 3. Złożenie zamówienia w systemie on-line może nastąpić do 3 godzin przed terminem rozpoczęcia wydarzenia, po tym czasie sprzedaż zostaje wyłączona. PIK zastrzega sobie możliwość zakończenia sprzedaży internetowej w każdej chwili bez podawania przyczyn.
 4. Nieopłacenie zamówienia przez Kupującego w ciągu 15 min. powoduje, że zamówienie zostaje anulowane.
 5. Sprzedaż prowadzona jest na terenie Rzeczpospolitej Polski.

§ 5
Płatności

 1. Płatności za bilety obsługuje PayU S.A. z siedzibą w Poznaniu, 60-166 Poznań, przy ul. Grunwaldzkiej 186, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Poznaniu – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000274399, NIP 779-23-08-495.
 2. Kupujący realizuje transakcję za pośrednictwem e-przelewu, kodu BLIK oraz karty płatniczej na konto Serwisu poprzez:
  • wybór formy płatności: e-przelew, karta płatnicza, karta kredytowa/debetowa, kod BLIK,
  • umieszczenie w tytule przelewu bankowego numeru Transakcji,
  • po dokonaniu wpłaty Serwis informuje Kupującego i Sprzedającego o poprawnym wykonaniu płatności.
 1. Ceny biletów podawane są w złotych polskich i zawierają podatek VAT.
 2. W celu otrzymania faktury VAT, dokumentującej sprzedaż biletów, należy podczas składania zamówienia zaznaczyć opcję „Faktura imienna” lub „Faktura na firmę” w polu „Faktura VAT (opcjonalnie)” oraz podać niezbędne dane w sekcji „Dane płatności”.
 3. Brak możliwości zakupu biletu za pośrednictwem Portalu nie oznacza brak biletów w kasie PIK. Informacje na temat dostępnych biletów można uzyskać w kasie PIK, pod numerem telefonu: 85 740-37-11.
 4. Portal nie pozwala na zakup biletów ulgowych, co nie wyklucza ich dostępności w kasie PIK.
 5. Osoby dokonujące płatności za pośrednictwem banku zagranicznego winny uwzględnić koszty pośrednictwa bankowego.
 6. Bilet zakupiony na Portalu nie podlega zwrotowi ani zamianie na inny, za wyjątkiem przypadku odwołania wydarzenia przez PIK.
 7. W przypadku odwołania, zmiany terminu lub miejsca wydarzenia PIK informuje Kupującego niezwłocznie za pośrednictwem wiadomości e-mail lub poprzez opublikowanie komunikatu na stronie internetowej PIK.
 8. Zwrot biletu zakupionego za pomocą Portalu dokonywany jest na rachunek bankowy, z którego Kupujący dokonał płatności.
 9. Sprzedający udziela informacji o realizacji zamówienia w dni robocze, w godz. 8:00-15:00 za pośrednictwem poczty elektronicznej: online@pikpodlaskie.pl

§ 6
Procedura reklamacyjna

 1. Kupujący ma prawo złożyć reklamację dotyczącą funkcjonowania Portalu w formie pisemnej na adres: Podlaski Instytut Kultury w Białymstoku, Jana Kilińskiego 8, 15-089 Białystok lub w formie elektronicznej na adres: online@pikpodlaskie.pl.
 2. Reklamacja powinna zawierać dane osoby zgłaszającej reklamację, w szczególności imię i nazwisko (firmę), adres wraz z dokładnym opisem podstawy reklamacji.
 3. Reklamacja może dotyczyć w szczególności: nieprawdziwych informacji związanych z Wydarzeniem, błędnie działającego Portalu.
 4. PIK zobowiązuje się wysłać odpowiedź na reklamację w terminie 14 dni od daty otrzymania reklamacji.
 5. PIK informuje, iż zgodnie z art. 38 pkt. 12 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta w odniesieniu do umów o świadczenie usług związanych z wypoczynkiem, wydarzeniami rozrywkowymi, sportowymi lub kulturalnymi, jeżeli w umowie oznaczono dzień lub okres świadczenia usługi, Kupującemu nie przysługuje prawo odstąpienia od umowy zawartej poza lokalem przedsiębiorstwa lub na odległość.

§ 7
Przetwarzanie danych osobowych

Stosując się do Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych) (dalej jako: „RODO”), informujemy Panią/Pana, iż:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest: Podlaski Instytut Kultury w Białymstoku, 15-089 Białystok, ul. Jana Kilińskiego 8, zwany dalej Administrator prowadzi operacje przetwarzania Pani/Pana danych osobowych.
 2. Wyznaczyliśmy Inspektora Ochrony Danych, z którym może się Pani/Pan skontaktować w sprawach ochrony swoich danych osobowych przez e-mail: iod@pikpodlaskie.pl lub pisemnie na adres naszej siedziby, wskazany w pkt 1.
 3. Cele oraz podstawy prawne przetwarzania danych osobowych:
  Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celach:
  a) związanych z zawarciem, realizacją i rozliczeniem umowy sprzedaży (wypełnieniem obowiązków podatkowych czy związanych z rachunkowością, archiwizacją), mającej za przedmiot zakup biletu od PIK, a także w celu prowadzenia postępowania reklamacyjnego czy w sprawach związanych z odstąpieniem od umowy. Podstawą przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. b i c
  b) realizacji przysługującego nam prawa do dochodzenia roszczeń i obrony przed roszczeniami, co stanowi prawnie uzasadniony interes Administratora (art.6 ust. 1 lit. f RODO).
 4. Odbiorcy danych: Pani/Pana dane osobowe mogą być przetwarzane również przez podmioty, z którymi Administrator zawarł umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych, w szczególności w zakresie obsługi informatycznej, prawnej, księgowej, ochrony osób i mienia lub ochrony danych osobowych, a także przez podmioty, którym Administrator udostępnia dane osobowe na podstawie przepisów prawa, w szczególności organom ścigania, organom kontrolnym, organom podatkowym. Pani/Pana dane zostaną udostępnione podmiotowi obsługującemu internetowe płatności, tj. PayU S.A., który jest odrębnym administratorem Pani/Pana danych osobowych.
 5. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest niezbędne do zawarcia umowy;
  w przypadku niepodania tych danych, zawarcie umowy jest niemożliwe. W pozostałym zakresie Pani/Pana dane osobowe mogą być przetwarzane na podstawie udzielonej przez Panią/Pana zgody lub na podstawie innych przesłanek dopuszczalności przetwarzania wskazanych w art. 6 i 9 RODO.
 6. Posiada Pani/Pan prawo do:
  a) na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących, w tym prawo do uzyskania kopii danych,na podstawie art. 16 RODO prawo do żądania sprostowania (poprawienia) danych osobowych,
  b) prawo do usunięcia danych – przysługuje w ramach przesłanek i na warunkach określonych w art. 17 RODO,
  c) prawo ograniczenia przetwarzania – przysługuje w ramach przesłanek i na warunkach określonych w art. 18 RODO,
  d) prawo do przenoszenia danych osobowych – przysługuje w ramach przesłanek i na warunkach określonych w art. 20 RODO,
  e) prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania – przysługuje w ramach przesłanek i na warunkach określonych w art. 21 RODO,
  f) prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych),
 1. Pani/Pana dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.
 2. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez czas trwania umowy oraz przez wymagany w świetle obowiązującego prawa okres po jej wygaśnięciu, w celu archiwizowania danych lub dochodzenia roszczeń.

§ 8
Przepisy końcowe

 1. W zakresie nieuregulowanym przez Regulamin należy stosować przepisy prawa polskiego.
 2. Wszelkie spory będą rozstrzygane polubownie. Jeśli nie będzie to możliwe, spory będą rozstrzygane przez właściwy sąd powszechny.
 3. PIK zastrzega sobie prawo do zmiany postanowień Regulaminu a także funkcji Portalu bez konieczności powiadamiania Kupującego.
 4. Informacja o zmianie Regulaminu będzie publikowana na stronie www.pikpodlaskie.pl
 5. Regulamin wchodzi w życie z dniem opublikowania na stronie internetowej.