Treść strony

Deklaracja dostępności

Deklaracja Dostępności dla strony internetowej www.pikpodlaskie.pl

Podlaski Instytut Kultury w Białymstoku zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Podlaskiego Instytutu Kultury w Białymstoku.

  • Data publikacji strony internetowej: 2020-05-03.
  • Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2024-03-25.

Status zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Niespełnione wymagania

  • Filmy nie posiadają napisów dla osób głuchych.
  • Nie wszystkie treści nietekstowe posiadają swoją tekstową alternatywę.
  • Materiały multimedialne nie posiadają audiodeskrypcji.

Powody braku spełniania wymagań

  • Filmy zostały opublikowane przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej.

Przygotowanie deklaracji dostępności

Oświadczenie sporządzono dnia: 2024-03-25.

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Data ostatniego przeglądu deklaracji: 2024-03-25.

Skróty klawiaturowe

  • Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Marcin Adamski, dostepnosc@pikpodlaskie.pl . Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 85 740-37-22 . Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Obsługa wniosków i skarg związanych z dostępnością

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Strona internetowa Rzecznika Praw Obywatelskich

Dostępność architektoniczna

Budynek: siedziba główna Podlaskiego Instytutu Kultury w Białymstoku

ul. Jana Kilińskiego 8
15-089 Białystok

Obszar w otoczeniu budynku jak i sam obiekt jest dostosowany do potrzeb osób z niepełnosprawnością ruchową. Nawierzchnia przed wejściem głównym jest utwardzona i posiada odpowiednie nachylenie. Budynek posiada zadaszenie chroniące przed opadami nad wejściem głównym i z tyłu budynku. Przed wejściem głównym i do dwóch oddzielnych pomieszczeń znajdujących się na paterze budynku (Pikoteka, Galeria PIK) znajdują się czytelne oznaczenia.

Wejście do budynku dla osób z niepełnosprawnościami ruchowymi znajduje się na parkingu wewnętrznym. Z tyłu budynku (wjazd od ul. Kościelnej) znajduje się winda, która jest przystosowana dla osób z niepełnosprawnością ruchową poruszających się na wózkach. Klawisze wyboru pięter są wypukłe i posiadają oznaczenia w alfabecie Braille’a. Winda obsługuje wszystkie kondygnacje budynku poza piwnicą. Przy drzwiach prowadzących do windy znajduje się wideodomofon, łączący z sekretariatem i poddaszem.

Wejście do Pikoteki i Galerii PIK od ul. Jana Kilińskiego dostosowane jest do osób z niepełnosprawnościami ruchowymi. Drzwi wejściowe mają odpowiednią szerokość umożliwiającą wjazd do obiektu na wózku inwalidzkim. Drzwi nie wymagają większej siły do otwarcia.

W Galerii PIK znajduje się dźwig pionowy (platforma pionowa typu KALI B) z systemem odpowiednim dla osób z ograniczoną zdolnością ruchową. Panel kontrolny wyposażony jest w przycisk awaryjny, panel ze wskazaniami Braille’a i podświetleniem.

W budynku na klatkach schodowych zamontowano poręcze schodów, na końcach których umieszczono oznaczenia dotykowe – informacje przedstawione w formie pisma wypukłego. Informacja brajlowska jest krótka i zawiera podstawowe informacje o kierunku poruszania i punktach orientacji (numer kondygnacji).

W budynku na każdym piętrze znajduje się oznaczona, oddzielna łazienka z ubikacją z udogodnieniami dla osób z niepełnosprawnościami.

Do budynku można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

Budynek: Spodki

ul. św. Rocha 14
15-879 Białystok

Obecnie trwają roboty budowlane w ramach modernizacji czterech pawilonów wystawienniczo-gastronomicznych. Planowany termin zakończenia prowadzonych prac budowlano-remontowych: II połowa 2025 r.

Aplikacje mobilne

brak

Dodatkowe informacje

Dokładamy wszelkich starań aby nasza strona www.pikpodlaskie.pl była zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Koordynator dostępności

Anna Gryczkowska
a.gryczkowska@pikpodlaskie.pl
tel. 85 740-37-15