Treść strony

Teatr Amatorski - teoria i praktyka pracy w środowisku lokalnym

2 grudnia 2021 roku w Podlaskim Instytucie Kultury w Białymstoku odbyła się pierwsza konferencja teatralna adresowana do instruktorów teatralnych, twórców, inicjatorów i osób zainteresowanych działaniami teatrów niezawodowych, funkcjonujących na terenie województwa podlaskiego.

Głównym celem konferencji była prezentacja i analiza rozwoju amatorskiego ruchu artystycznego, w tym niezawodowego ruchu teatralnego, jako ważnego czynnika kulturotwórczego regionu. Wymiana doświadczeń niewątpliwie przyczyniła się do po-głębienia wiedzy uczestników spotkania o wyzwaniach podejmowanych przez innych twórców, problemach, z jakimi niejednokrotnie się spotykają i jak próbują je rozwiązywać. W programie konferencji, oprócz wystąpień zaproszonych gości, znalazły się spektakl oraz pokazy działań artystycznych i przygotowane i zaprezentowane w formie materiałów filmowych.

Publikacja jest podsumowaniem i zapisem konferencji. Tworzą ją artykuły prelegentów: księdza Jarosława Jóźwika, Anny Kołosow-Ostapczuk, Katarzyny Siergiej, Mateusza Tymury, Mateusza Sacharzewskiego, Karola Smacznego, Aldony Żejmo-Kudelskiej, Emilii Wyszkowskiej (koordynatorki i organizatorki konferencji).

Część publikacji stanowi raport z pilotażowego badania działalności teatrów amatorskich w województwie podlaskim przeprowadzonego i opracowanego przez Emilię Wyszkowską i Agnieszkę Jakubicz.

Mamy nadzieję, że zarówno konferencja, jak i publikacja staną się inspiracją do podejmowania kolejnych działań twórczych w naszym regionie, które – w miarę naszych możliwości – pragniemy również wspierać.

Teatr Amatorski – teoria i praktyka pracy w środowisku lokalnym (PDF, 18.2MB)

© Copyright by Podlaski Instytut Kultury w Białymstoku, 2022
Redakcja: Emilia Wyszkowska
Korekta: Agnieszka Jakubicz, Barbara Popławska
Zdjęcia z konferencji: Piotr Dołżyński, Marcin Adamski, Adam Ślefarski
Projekt graficzny: Studio Kreatywne We Shoot People Paweł Dudko
ISBN 978-83-60308-59-2
Wydawca: Podlaski Instytut Kultury w Białymstoku
15-089 Białystok, ul. Jana Kilińskiego 8, www.pikpodlaskie.pl
Druk: Panorama s.c., 15-378 Hryniewicze 70A
www.panoramadruk.pl

SPIS TREŚCI:
Wstęp
Emilia Wyszkowska, Kontekst – teatr, teatr amatorski, środowisko lokalne
Mateusz Sacharzewski, Teatr amatorski – podstawowa terminologia, opis pracy z grupą – teatralna autobiografia
Mateusz Tymura, Praca teatralna inspirowana miejscowymi historiami na podstawie działań w ramach programu Lato w Teatrze
Karol Smaczny, Drama jako metoda i narzędzie pracy z grupą zagrożoną wykluczeniem społecznym
Aldona Żejmo-Kudelska, Teatr Zaangażowany Społecznie jako metoda pracy w środowisku lokalnym – przykłady projektów teatralnych
ks. Jarosław Jóźwik, Anna Kołosow-Ostapczuk, Katarzyna Siergiej, Zatopieni w historii jako przykład pracy ze społecznością w nawiązaniu do roli pamięci historycznej, pamięci społecznej i miejsca
Emilia Wyszkowska, Agnieszka Jakubicz, Raport z pilotażowego  badania Amatorskiego Ruchu Teatralnego Województwa Podlaskiego