Treść strony

Zgoda na publikację wizerunku – PRZYSTAŃ lokalnie (konferencja podsumowująca)

Na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych) w związku z art. 81 ust. 1 ustawy z dnia 04.02.1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (t.j. Dz.U. z 2017 r. Poz. 880), oświadczam, że wyrażam zgodę na nieodpłatne rozpowszechnianie mojego wizerunku przez Podlaski Instytut Kultury w Białymstoku w postaci zdjęć i filmów z wydarzenia o nazwie: konferencja  i warsztaty (warsztat z żywicą epoksydową lub warsztat z umiejętności społecznych)  zorganizowane 27.10.2022 w ramach projektu PRZYSTAŃ lokalnie, z programu „Kultura-Interwencje. Edycja 2022”. Zgoda jest nieodpłatna, nie jest ograniczona ilościowo, czasowo ani terytorialnie; obejmuje wszelkie formy publikacji, za pośrednictwem dowolnego medium, w tym do umieszczania wizerunku na stronach internetowych PIK oraz na portalach społecznościowych, na których PIK posiada konto. Wizerunek może być użyty do różnego rodzaju form elektronicznego przetwarzania obrazu, kadrowania i kompozycji, bez obowiązku akceptacji produktu końcowego, lecz nie w formach obraźliwych lub ogólnie uznanych za nieetyczne.

Oświadczenie moje ważne jest na czas nieokreślony.

Niniejsza zgoda obejmuje utrwalenie, obróbkę i powielanie wykonanych zdjęć w formie elektronicznej i drukowanej.

Zostałem/zostałam poinformowany/a, że wyrażenie zgody jest dobrowolne oraz że mam prawo do wycofania zgody w dowolnym momencie, a wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na jej podstawie przed jej wycofaniem.