Treść strony

Spotkania informacyjne BMK – formularz

Wybierz właściwy formularz

Informacja Administratora – zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych nr 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.,
zwanego dalej RODO

  • Administratorem danych osobowych jest Podlaski Instytut Kultury w Białymstoku, zwany dalej PIK, ul. Jana Kilińskiego 8, 15-089 Białystok, NIP: 5421007120, REGON: 000276877, tel. 85 740-37-10, iod@pikpodlaskie.pl pikpodlaskie.pl.
  • Administrator, zgodnie z art. 37 ust. 1 lit. a) RODO, powołał Inspektora Ochrony Danych, z którym można się kontaktować w sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych za pomocą poczty elektronicznej pod adresem: iod@pikpodlaskie.pl.
  • Dane osobowe będą przetwarzane w celu uczestnictwa w spotkaniu informacyjnym mających na celu przedstawieniu zasad uczestnictwa w konkursie na projekty lokalne V edycji Konkursu „Zapraszamy do Gry – Lokalne projekty Edukacji Kulturowej” realizowanego w ramach zadania Bardzo Młoda Kultura – woj. podlaskie organizowanego przez PIK w Białymstoku w ramach Programu Bardzo Młoda Kultura 2019-2021 ze środków finansowych Narodowego Centrum Kultury, zgodnie z warunkami określonymi w regulaminie. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. b) RODO.
  • Dane osobowe będą ujawniane podmiotom upoważnionym na podstawie przepisów prawa, obsłudze prawnej i informatycznej Administratora. Imię i nazwisko uczestnika, oraz wizerunek będą widoczne pozostałym uczestnikom oraz prowadzącemu, jak również publikowane na stronie internetowej Organizatora i na portalach społecznościowych, na których Organizator posiada konto. Ponadto w zakresie stanowiącym informację publiczną dane będą ujawniane każdemu zainteresowanemu taką informacją lub publikowane w BIP PIK.
  • Dane osobowe będą przechowywane przez okres wynikający z przepisów prawa.
  • Przysługuje Państwu prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo żądania ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania.
  • Gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych narusza powszechnie obowiązujące przepisy w tym zakresie, przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego. W Polsce jest to Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
  • Podanie danych osobowych jest niezbędne do udziału w w/w wydarzeniach. Konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości wzięcia udziału w w/w wydarzeniach.
  • Dane osobowe nie będą wykorzystywane do zautomatyzowanego podejmowania decyzji ani profilowania, o którym mowa w art. 22.
  • Dane osobowe nie będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy (EOG).