Treść strony

Działalność

Głównym przedmiotem działalności PIK jest:

  • ochrona i upowszechnianie dziedzictwa kulturowego województwa podlaskiego,
  • upowszechnianie i popularyzowanie kultury poprzez prowadzenie różnorodnych form działalności,
  • rozpoznawanie, rozbudzanie i zaspokajanie potrzeb oraz zainteresowań kulturalnych mieszkańców województwa podlaskiego z uwzględnieniem ruchu artystycznego, folkloru, rękodzieła ludowego i artystycznego,
  • edukacja obejmująca przede wszystkim obszary: kulturalny, intelektualny, artystyczny, społeczny, obywatelski, ekologiczny, z uwzględnieniem edukacji kulturowej i międzykulturowej,
  • badanie, utrwalanie oraz przekazywanie tradycji i spuścizny kulturowej i kulturalnej województwa podlaskiego i rejonów przygranicznych, w tym realizowanie projektów badawczych,
  • wspieranie i promowanie nowatorskich inicjatyw kulturalnych w województwie,
  • inicjowanie i podejmowanie współpracy z podmiotami zagranicznymi, ze szczególnym uwzględnieniem państw członkowskich Unii Europejskiej oraz państw sąsiadujących z Rzeczpospolitą Polską w zakresie promocji kultury i dziedzictwa województwa podlaskiego i dawnej Rzeczpospolitej.