Treść strony

Socjoterapia – teoria i praktyka część VI

Okładka
Krystyna Kunicka, Jarosław T. Dzierniejko
Zdjęcie na okładce
Marcin Adamski
Korekta
Zespół
Opracowanie
Barbara Popławska
© Copyright by WOAK, Białystok 2013
Wydawca
Wojewódzki Ośrodek Animacji Kultury w Białymstoku, ul. Kilińskiego 8
ISBN 978-83-60308-34-9
Druk i oprawa
Drukarnia „Biały Kruk”, Białystok, tel. 85 868 40 60

Książka „Socjoterapia – teoria i praktyka” to już szósta z tej serii publikacja metodyczna, która powstała na zakończenie Studium Socjoterapii i Edukacji Twórczej – VI edycji, jako materiał szkoleniowy.
Publikacja ukazuje możliwości wykorzystania socjoterapii, jako metody pomocy psychologiczno-pedagogicznej umożliwiającej eliminowanie lub zmniejszanie skali zachowań trudnych i niepożądanych społecznie, w ramach podejmowanych działań wychowawczych. Wydawnictwo ma wymiar praktyczny, ponieważ proponuje programy socjoterapeutyczne adresowane do osób borykających się z różnymi problemami, a ponadto zawiera zagadnienia teoretyczne, ważne dla prowadzących grupy socjoterapeutyczne.
Wydawnictwo zostało opracowane z myślą o słuchaczach, jednak może być ono przydatne wszystkim osobom profesjonalnie zajmującym się pomocą psychologiczną oraz pedagogiczną udzielaną dzieciom i młodzieży, u których niedostosowanie społeczne znacznie utrudnia relacje interpersonalne, jest przyczyną wielu niepowodzeń w różnych obszarach funkcjonowania społecznego oraz uniemożliwia realizację ważnych celów życiowych.
Opracowanie może być pomocne dla wychowawców świetlic i placówek opiekuńczo-wychowawczych oraz psychologów, pedagogów i nauczycieli, a przede wszystkim osób pracujących z grupami socjoterapeutycznymi. Mam nadzieję, te będzie przydatne dla wszystkich osób angażujących się w niesienie pomocy i wsparcia, a także stanie się inspiracją do podejmowania świadomego i aktywnego działania w codziennej praktyce pedagogicznej.
Publikacja jest integralną częścią projektu Studium Socjoterapii i Edukacji Twórczej VI edycja, współfinansowanego przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Kapitał Ludzki.

Zawartość publikacji:

WSTĘP – Wanda Młyńczyk I. SOCJOTERAPIA W TEORII I PRAKTYCE PEDAGOGICZNEJ

  • Wanda Młyńczyk SOCJOTERAPIA JAKO METODA POMOCY PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNEJ DLA DZIECI I MŁODZIEŻY Z ZABURZENIAMI ZACHOWANIA I ZAGROŻONEJ NIEDOSTOSOWANIEM SPOŁECZNYM

II. PROGRAMY AUTORSKIE
SŁUCHACZY STUDIUM SOCJOTERAPII I EDUKACJI TWÓRCZEJ

  • Wojciech Przemysław Kędzia LEPSZE JUTRO ZACZYNA SIĘ DZIŚ Program socjoterapeutyczny dla osób wykluczonych i zagrożonych wykluczeniem społecznym dotkniętych syndromem wyuczonej bezradności.
  • Agnieszka Anna Cydzik BŁĘKITNA SZTAFETA Program zajęć socjoterapeutycznych skierowany do młodzieży uprawiającej sport wyczynowy, rozwijający umiejętność współdziałania w zespole i rywalizacji opartej na zasadach fair play
  • Monika Zińczuk JAK Z CYTRYN ZROBIĆ LEMONIADĘ Program socjoterapeutyczny skierowany do młodzieży z trudnościami w nauce i niską motywacją
  • Elżbieta Płońska, Małgorzata Katarzyna Jabłonowska Program socjoterapeutyczny skierowany do młodzieży gimnazjalnej o niskiej pozycji społecznej w grupie rówieśniczej
  • Anna Lenczewska EDUKACJA DO SZCZĘŚCIA Program zajęć socjoterapeutycznych dla młodzieży szkoły średniej zagrożonej niedostosowaniem społecznym
  • Beata Dzieszko DAMY RADĘ! Program zajęć socjoterapeutycznych mający na celu poprawę funkcjonowania społecznego dzieci w młodszym wieku szkolnym przejawiających problemy adaptacyjne
  • Katarzyna Kozłow Kalejdoskop emocji Program socjoterapeutyczny wspierający i kształtujący rozwój emocjonalny dzieci uczęszczających do świetlicy socjoterapeutycznej
  • Zofia Charyło, Katarzyna Bielawska DODAJMY SOBIE SKRZYDEŁ Program socjoterapeutyczny rozwijający samopoznanie i poczucie własnej wartości adresowany do wychowanków placówki opiekuńczo-wychowawczej „Nadzieja”