Treść strony

Spotkanie dotyczące pracy nad badaniami diagnostycznymi w roku 2020 w ramach zadania „Bardzo Młoda Kultura” w woj. podlaskim.

Wybierz właściwy formularz

Informacja Administratora – zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych nr 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.,
zwanego dalej RODO

  • Administratorem danych osobowych jest Podlaski Instytut Kultury w Białymstoku, zwany dalej PIK, ul. Jana Kilińskiego 8, 15-089 Białystok, NIP: 5421007120, REGON: 000276877, tel. 85 740-37-10, iod@pikpodlaskie.pl pikpodlaskie.pl
  • Administrator, zgodnie z art. 37 ust. 1 lit. a) RODO, powołał Inspektora Ochrony Danych, z którym można się kontaktować w sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych za pomocą poczty elektronicznej pod adresem: iod@pikpodlaskie.pl
  • Dane osobowe będą przetwarzane w celu uczestnictwa w spotkaniu online dotyczącym pracy nad badaniami diagnostycznymi w roku 2020 w ramach zadania „Bardzo Młoda Kultura” w woj. podlaskim, organizowanym przez PIK w Białymstoku w ramach Programu Bardzo Młoda Kultura 2019-2021 ze środków finansowych Narodowego Centrum. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. e RODO.
  • Dane osobowe będą ujawniane podmiotom upoważnionym na podstawie przepisów prawa, obsłudze prawnej i informatycznej Administratora. Wizerunek oraz imię i nazwisko uczestnika będą widoczne podczas spotkania online oraz prowadzenia przez uczestnika dyskusji na Czacie platformy podczas trwania spotkania. Zapis spotkania będzie wykorzystany jedynie w celu sporządzenia analizy SWOT.
  • Dane osobowe będą przechowywane przez okres wynikający z przepisów prawa.
  • Przysługuje Państwu prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo żądania ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania.
  • Gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych narusza powszechnie obowiązujące przepisy w tym zakresie, przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego. W Polsce jest to Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
  • Podanie danych osobowych jest niezbędne do udziału w w/w wydarzeniach. Konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości wzięcia udziału w w/w wydarzeniach.
  • Dane osobowe nie będą wykorzystywane do zautomatyzowanego podejmowania decyzji ani profilowania, o którym mowa w art. 22.