Treść strony

O nas

O nas

Głównym przedmiotem działalności PIK jest:

 • ochrona i upowszechnianie dziedzictwa kulturowego województwa podlaskiego,
 • upowszechnianie i popularyzowanie kultury poprzez prowadzenie różnorodnych form działalności,
 • rozpoznawanie, rozbudzanie i zaspokajanie potrzeb oraz zainteresowań kulturalnych mieszkańców województwa podlaskiego z uwzględnieniem ruchu artystycznego, folkloru, rękodzieła ludowego i artystycznego,
 • edukacja obejmująca przede wszystkim obszary: kulturalny, intelektualny, artystyczny, społeczny, obywatelski, ekologiczny, z uwzględnieniem edukacji kulturowej i międzykulturowej,
 • badanie, utrwalanie oraz przekazywanie tradycji i spuścizny kulturowej i kulturalnej województwa podlaskiego i rejonów przygranicznych, w tym realizowanie projektów badawczych,
 • wspieranie i promowanie nowatorskich inicjatyw kulturalnych w województwie,
 • inicjowanie i podejmowanie współpracy z podmiotami zagranicznymi, ze szczególnym uwzględnieniem państw członkowskich Unii Europejskiej oraz państw sąsiadujących z Rzeczpospolitą Polską w zakresie promocji kultury i dziedzictwa województwa podlaskiego i dawnej Rzeczpospolitej.

 

Do podstawowych zadań PIK należy:

 • inicjowanie i realizacja projektów zachowujących, rozwijających i promujących dziedzictwo kulturowe i historyczne województwa podlaskiego oraz jego dokumentowanie;
 • prowadzenie różnorodnych form działalności artystycznej, uwzględniającej w szczególności dziedziny: muzyki, sztuk plastycznych, form teatralnych i scenicznych, literackich;
 • tworzenie i realizacja programów edukacji, w szczególności, kulturalnej oraz nowoczesnego zarządzania instytucjami kultury i animowania kultur lokalnych;
 • animowanie ruchu artystycznego oraz inspirowanie środowisk do tworzenia nowych grup artystycznych;
 • organizowanie i prowadzenie grup artystycznych oraz warsztatowych form pracy;
 • diagnozowanie i analiza zjawisk i tendencji kulturowych zachodzących w województwie podlaskim;
 • kształcenie i doskonalenie kadr dla potrzeb kultury i oświaty w zakresie poszczególnych dziedzin sztuki, działalności edukacyjnej, zarządzania kulturą oraz rozwijania kompetencji, realizowane w szczególności poprzez stałą działalność edukacyjną (organizacja szkoleń, kursów, współorganizację studiów podyplomowych i innych form kształcenia itp);
 • pomoc instrukcyjna, metodyczna, programowa, i organizacyjna podmiotom kulturotwórczym w województwie podlaskim;
 • tworzenie, publikowanie i rozpowszechnianie wydawnictw oraz materiałów popularyzatorskich, promocyjnych i reklamowym w kontekście zadań statutowych;
 • promowanie postaw obywatelskich, patriotycznych, charytatywnych;
 • inicjowanie i realizacja projektów zachowujących, rozwijających i promujących dialog międzykulturowy oraz działań budujących postawy otwartości i szacunku;
 • współpraca z państwowymi i samorządowymi instytucjami kultury, oświaty i nauki oraz organizacjami pozarządowymi w zakresie realizowanych zadań statutowych.

 

PIK może prowadzić jako dodatkową odpłatną działalność, która może być prowadzona w zakresie:

 • wynajmu i dzierżawy pomieszczeń i innych składników majątkowych;
 • odpłatnej organizacji imprez, w szczególności: kulturalnych, edukacyjnych (w tym szkoleń, kursów, instruktaży, doradztwa), naukowych i społecznych;
 • wytwarzania i sprzedaży wydawnictw i publikacji, wyrobów sztuki ludowej i amatorskiej twórczości plastycznej, materiałów promocyjnych oraz innych dóbr kultury;
 • usług dydaktycznych, szkoleniowych, edukacyjnych i popularyzatorskich;
 • usług reklamowych, fotograficznych, filmowych, graficznych, plastycznych, wystawienniczych oraz w zakresie techniki scenicznej;
 • usług wydawniczych;
 • usług transportowych;
 • wykonywania praw własności intelektualnej i rozporządzania takimi prawami, w tym udzielania licencji na korzystanie z posiadanych przez PIK praw własności intelektualnej, w szczególności autorskich praw majątkowych.

 

Środki uzyskane z działalności dodatkowej mogą być wykorzystywane wyłącznie w celu finansowania działalności PIK. Działalność dodatkowa prowadzona jest na podstawie obowiązujących w tym zakresie przepisów prawa.